A weboldal cookie-kat használ a szolgáltatások minőségének javtására. A weboldal további használatával elfogadom a cookie-k használatát. Megértettem További információk
Az ingyenes aukciós piactér | 2019. Okt 15.  
Keresés      Részletes keresés
 
Kategóriák

 Termék kategóriája: Könyv, Újság»Regény

Jacques Mazeau: Bellary átka Termékkód: 479843
Ugrás:   Termék leírása   |  Képgaléria   |  Egyéb információk


Képgaléria Képgaléria
 
Fixár: 1.650 Ft
Állapot: Használt
Árverés vége: Lejárt
2019. Szept. 24. 15:21
Eladó helye: Onga
Szállítási díj: Postai díjszabás
Árverés befejezve

 
  Termék figyelése Elküldöm egy barátomnak
Megosztás:
 
Eladó adatai
  -xxxx- (254 ) starT.gif
  Minősítések száma: 254
Pozitív minősítés: 254 (100%)

Regisztráció dátuma: 2011.01.06.
  Üzenet küldése az eladónak

Termék leírása

 


Használt könyv, egyszer olvasott, kifogástalan, ajándékozható állapotban!

 
A Ro­bert Mer­le nyom­do­ka­it kö­ve­tő Jac­ques Ma­ze­a­u ka­lan­dos tör­té­nel­mi re­gé­nye 1213. de­cem­be­ré­ben kez­dő­dik. Lo­u­is, a bű­nös kap­cso­lat­ból szü­le­tett fél­sze­mű, torz gyer­mek vi­lág­ra­jöt­tét sze­ren­csét­len­sé­gek e­gész so­ra kí­sé­ri. Any­ja el­csá­bí­tó­ját, Guy de Mon­per­ro­u-t sa­ját tő­re dö­fi a­gyon egy lo­vas­bal­e­set­ben, any­ja, Ma­ha­ut pe­dig, a­ki eb­ben az ég bün­te­té­sét lát­ja, rút­sá­ga mi­att el­ta­szít­ja ma­gá­tól. Az e­gyéb­ként rend­kí­vül in­tel­li­gens fi­ú a tu­dós En­gil­bert mes­ter mel­lett töl­ti gyer­mek­ko­rát, a­hol má­gi­kus tu­dás­ra, va­rázs­la­tos ha­ta­lom­ra tesz szert. Az ap­ja, Her­vé ha­lá­la­kor ki­tö­rő ha­tal­mi vi­szály­ko­dá­sok so­rán a fel­nö­vek­vő if­jút any­ja ki a­kar­ja ta­gad­ni jo­ga­i­ból. Bel­la­ry a­pát­sá­gá­ba zá­rat­ja, és az­t re­mé­li, hogy a ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött majd el­pusz­tul. Ám má­gi­kus ké­pes­sé­ge­i és En­gil­bert mes­ter túl­vi­lá­gi se­gít­sé­gé­vel Lo­u­is nem­csak a nél­kü­lö­zé­se­ket és ül­döz­te­tést é­li túl, ha­nem si­ke­rül meg is szök­ni­e. Át­kot mond szü­le­i­re és a csá­bí­tó­ra, a­kik­nek ször­nyű­sé­ges mó­don kell szen­ved­ni­ük év­szá­za­do­kon ke­resz­tül, mert az á­tok vég­ze­te­sen egy­más­hoz lán­col­ja és ar­ra kény­sze­rí­ti ő­ket, hogy mind­ad­dig új­já­szü­les­se­nek, a­míg egy­más el­len el­kö­ve­tett bű­ne­i­ket le nem ve­zek­lik... A f­ran­ci­a tör­té­ne­lem há­rom jel­leg­ze­tes kor­sza­kán ke­resz­tül kí­sér­het­jük vé­gig a sze­rep­lők ka­lan­dok­ban bő­vel­ke­dő sor­sát, az e­rő­szak és az ér­zé­ki­ség szen­ve­dé­lyes ka­val­kád­ját. ,,­Ha hi­szel a re­in­kar­ná­ci­ó­ban, ol­vasd el ez­t a tör­té­ne­tet, mert ne­ked ad i­ga­zat. De ol­vasd el ak­kor is, ha nem hi­szel, és meg fog győz­ni az i­gaz­ság­ról."


Sima levélként vagy utánvétellel nem postázok!
Köszi, csere nem érdekel!
Ezek tudatában licitálj!

A lélek könyv nélkül olyan, mint a madár szárny nélkül 


Jelenleg futó aukcióimat itt nézheted meg, rengeteg más könyvet is találsz köztük! 


 


© Ajus


Egyéb információk
Eladó helye: Magyarország Onga (3562)
Szállítási feltételek: A szállítási költséget a vevő fizeti
Átvétel módja:  - Csomagküldés
Fizetés módja:  - Banki átutalás
Szállítási díj: Postai díjszabás
Árverés kezdete: 2019. Szept. 21. 15:21
Árverés vége: 2019. Szept. 24. 15:21
Termék megtekintve: 709

Reklám